Англиски јазик за возрасни

Жиро с-ка: 200002850101813

Депонент: Стопанска Банка АД Скопје

Цена: 1000 МКД

 

Жиро с-ка: 200002850101813

Депонент: Стопанска Банка АД Скопје

Цена: 2000 МКД/месечно (20000 МКД вкупно за 10 месеци (160 часа) + 1000 МКД наставни работни материјали)

Цена за посетители од исто семејство: 1900 МКД/месечно (19000 МКД вкупно за 10 месеци (160 часа) + 1000 МКД наставни работни материјали)

Степени: А1, А2, Б1, Б2, Ц1, Ц2 (линк до опис на степените)

По завршување на одреден степен учесниците се здобиваат со Сертификат кој е национално признат документ, и како таков, конкурентен на пазарот на трудот.

 

Жиро с-ка: 200002850101813

Депонент: Стопанска Банка АД Скопје

Цена: 6000 МКД.

Времетраење: 10 часа

 

  • Специјализирани наменски курсеви (ESP) – (по договор)

  • Обука на професори (CELTA/TESOL)

Жиро с-ка: 200002850101813

Депонент: Стопанска Банка АД Скопје

Цена: 6000 МКД.

Времетраење: 25 часа

Содржина: Наставни помагала и алатки, менаџирање на училница со примена на технологија во наставата, користење на автентични материјали во наставата, интервју и тест за проверка на ниво, развивање на свест за јазичните посебности, демо час по италијански јазик, настава во интерактивна училница, техники на презентирање и вежби за усовршување на граматиката и вокабуларот, пристапи во развивањето на јазичните вештини (говорење, слушање, читање и пишување), наставен план и програма, евалуација на ученици, опсервација на час, изведување на интерактивна настава, подготовка на портфолио (рефлексивен и истражувачки труд), сертификат за посета на методолошка обука базирана на стандардите пропишани со CELTA/TESOL. 

Превод од македонски на аглиски јазик – 450 MKD/1800 карактери

Превод од англиски на македонски јазик – 300 МКД/1800 карактери

on April 6 | by

Leave a Reply

EnglishМакедонскиVisit Us On Pinterest